Polityka prywatności

SZKOŁY JĘZYKOWEJ ENGLISH HOUSE Z SIEDZIBĄ W Rajczy
1. Zgodnie z art. 13 ust 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) Administratorem danych osobowych Klienta jest
Elżbieta Banaś-Pasławska, ul. Ujsolska 3B, 34-370 Rajcza, nip 5532258291, tel 501624054
e.banas@edukacjairozwoj.pl, zwaną dalej Szkołą językową.
2. Szkoła językowa będzie przetwarzać dane Klienta wyłącznie w celu wykonania zawartej ze Szkołą
językową umowy, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO. Dane w wyżej określonych celach
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) RODO.
3. Niedopuszczalne jest przetwarzanie danych Klienta w celu marketingu bezpośredniego. Szkoła
językowa nie będzie przetwarzać danych w celach innych niż wykonanie Umowy i w niezbędnym
zakresie do jej wykonania.
4. W każdej chwili Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych,
przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanej powyżej. Szkoła językowa przestanie przetwarzać
dane Klienta w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione
podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Klienta lub dane będą niezbędne
Szkole językowej do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Szkoła językowa będzie przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania
Umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczeń.
6. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane wyłącznie pracownikom Szkoły językowej
oraz podmiotom wykonującym umowy na zlecenie Szkoły językowej – tylko w celu wykonania Umowy.
7. Zgodnie z RODO, Klientowi przysługuje prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić lub uniemożliwić
wykonanie umowy.
9. Szkoła językowa informuje, że nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i dane Klienta nie
są profilowane.
10. W każdej chwili przysługuje Klientowi prawo do wycofywania zgody na przetwarzanie danych
osobowych (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
11. W chwili akceptacji Polityki Prywatności, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
przez Szkołę językową w celu wykonania umowy.
12. Zgoda powyższa obejmuje również przetwarzanie przez Szkołę językową danych zawartych w plikach
typu „Cookies” w celach analitycznych.
Polityka obowiązuje od dnia 01.08.2020 roku.

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem danych
osobowych jest Elżbieta Banaś-Pasławska, ul Ujsolska 3B, 34-370 Rajcza, nip 5532258291
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług realizowanych przez Szkołę językową
English House prowadzoną przez Administratora i w celu realizacji umów zawartych z Administratorem.
Dane w wyżej określonych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), i b), i c) RODO.
W trakcie przetwarzania dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom za wyjątkiem podmiotów, którym
zlecone zostało świadczenie usług na rzecz Szkoły językowej English House.
Dane osobowe przetwarzane w celach określonych powyżej, będą przechowywane przez okres niezbędny
do realizacji obowiązków ciążących na Administratorze oraz do realizacji prawnie uzasadnionych interesów
Administratora, nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń.
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli
Pana/Pani zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym albo warunkiem zawarcia umowy oraz pozostaje
niezbędne do wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze. Konsekwencją niepodania danych
osobowych jest brak możliwości realizacji umowy, czy też brak możliwości jej zawarcia.
Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani decyzji w sposób zautomatyzowany, a Pana/Pani dane
nie są profilowane.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
Informacje w klauzuli mają zastosowanie od dnia 01.01.2021 roku.

Czas na dobrą edukację!
Zapisz się teraz na wybrany kurs
Zapisz się